Estructures Estructures Estructures Estructures

Estructures de formigó armat per a l'ús públic o privat, des de l'excavació de la fonamentació i els encofrats, fins al formigonat de les estructures configuratives (fonaments, murs, pilars i forjats).