Moviments de terres i enderrocs Moviments de terres i enderrocs Moviments de terres i enderrocs Moviments de terres i enderrocs

L'empresa disposa d'un parc de maquinària ampli, com poden ser excavadores sobre orugues i de rodes, pales carregadores, anivelladora, compactadora, cuba per regs d'aigua, i una flota de camions pel transport de terres, per realitzar aquestes obres relacionades amb moviments de terres en general.