Marcatge CE

En compliment del previst en la Directiva 89/106/CEE, traslladada a Espanya segons el RD1630/1992, on es posa en marxa l’exigència de marcat "CE" pels àrids de construcció a utilitzar en la fabricació de formigons i morters, Obres Pirinaiques S.L. s’ha compromès a complir allò establert en les disposicions de les Normes Harmonitzades corresponents, disposant d’un sistema d’avaluació de qualitat segons el "Sistema 2+".

 

Per aquest motiu s’han establert uns objectius que es poden resumir en aconseguir que els nostres productes (àrids) fabricats a les nostres instal·lacions compleixin les especificacions de qualitat que s’exigeix. Amb la finalitat d’aconseguir aquests objectius s’ha definit un sistema de Control de Producció en Fàbrica que assegura la conformitat amb la normativa vigent i la regularitat de la mencionada conformitat.

 

Aquest sistema estableix la realització de:

 

  • Control periòdic de la qualitat del producte mitjançant assaigs en un laboratori homologat.
  • Sistema de control de producció, garantint la seva adaptació a Normes Harmonitzades.
  • Intervenció d’un organisme extern d’avaluació i vigilància.
  • Declaració de conformitat de producte.

 

 

Per tot això i degut al nostre interès en la implantació d’un sistema de qualitat, us lliurem, juntament amb aquest document, el Certificat CE de control de producció en fàbrica, la Declaració CE de conformitat i les fitxes dels productes que certifiquem.


Els productes que certifiquem són:

 

  • Àrids per formigó, segons EN 12620 àrids per formigó (Granulometries: 0/4H, 0/5H, 6/12H i 12/20H).
  • Àrids  per morter, segons EN 13139, àrids per morter (Granulometries: 0/4M).

 

Descàrregues