Planta de reciclatge Planta de reciclatge Planta de reciclatge Planta de reciclatge

El procés de gestió de residus de la construcció i demolició (RCD’s) establert a la planta de reciclatge del Far d’Empordà consisteix en recepcionar tota la runa portada pels constructors d’obra i disposar-la en la plataforma de triatge, on es classifica segons dos criteris: el grau de contaminació (de runa molt neta, a molt bruta) i el tipus de runa (formigó, ceràmic, petri, aglomerat o altres). Un cop disposada, mitjançant una tria amb giratòria, se separen els RCD’s més voluminosos i aquells impropis de gran mida que no poden ser valoritzables. També intervé un operari que ajuda en aquestes tasques de neteja.

 

A continuació, es realitza una trituració primària amb matxucadora i garbelladora, on la finalitat es reduir de mida la runa i separar la fracció més petita dels residus. En aquest punt existeix un electroimant que separa els metalls de la runa. La runa fragmentada passa per una cinta de triatge, on hi han dos operaris que realitzen les tasques de tria manual dels residus banals (fustes, plàstics, cartró, etc.) que són llençats a uns contenidors especials per aquests residus.

 

El material passa a la trituració secundària, on també existeix un electroimant, per eliminar aquells fragments metàl·lics que puguin existir encara, per finalment elaborar un tot-u reciclat apte per capes granulars.

 

A la vegada, existeix un molí terciari, del qual es produeixen sorres reciclades, molt útils per tapar xarxes d’aigua, llum, clavegueram, cobrir rases, serveis de forjats, etc.