Sol·licitud Certificat de gestió de runes

PROCEDIMENT PER ESTABLIR FIANCES:

 

Quan la persona productora de residus de construcció i demolició (RCD) presenta la sol·licitud de llicència d’obres ha de fiançar els costos previstos de gestió de residus. L’Ajuntament requerirà al titular de la llicència (productor) per a que, conjuntament amb el projecte tècnic present a l’Estudi de Gestió de RCD adaptat als requisits del RD 105/2008. Si es tracta d’una obra menor que no requereix Projecte Tècnic, l’Ajuntament podrà requerir al titular el pagament d’una fiança única per a la gestió del RCD d’Obra Menor.

 

L’Ajuntament en base als RCD calculats a l’estudi de gestió elaborat pel promotor i després de la comprovació municipal establirà una fiança o garantia equivalent que respondrà a la correcte gestió dels residus a l’obra. Una vegada dipositada la fiança pel promotor, l’Ajuntament atorga  la Llicència d’Obres.

 

El subcontractista (empresa constructora o posseïdora) que executa l’obra haurà de realitzar prèviament un Pla de gestió de RCD d’acord amb l’Estudi de gestió de RCD del projecte i lliurarà els RCD produïts a un Gestor autoritzat en operacions de valorització i/o eliminació, que emetrà un Certificat de correcta gestió de l’obra.

 

Una vegada finalitzades les obres, la persona productora de residus de construcció i demolició té la obligació de presentar a l’Ajuntament el Certificat del Gestor Autoritzat per a la devolució de la fiança, que fa referència l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.


 SOL·LICITUD CERTIFICAT:

 

Per realitzar la sol·licitud, s'haurà d'enviar un correu electrònic a la direcció  l.fernandez@obrespirinaiques.com aportant la següent informació:

 

  • Nom i NIF del promotor de l'obra:
  • Nom i NIF del posseïdor dels residus:
  • Número de llicència d'obres
  • Nom i adreça de l'obra (indicant el municipi de l'obra)
  • Quantitat de residus de la construcció generats