Tipus de residus admesos Tipus de residus admesos Tipus de residus admesos Tipus de residus admesos

Els residus seran seleccionats en origen, el més nets possible, aptes per a tractar-los. No s’admetran residus ni tòxics ni especials, com per exemple l’amiant (segons s’especifica en les normatives de residus). Els residus admesos tindran un origen petri i inert, derivat dels formigons, ceràmic i aglomerats asfàltics, amb una part de banals sempre inferior en volum a la part valoritzable.

 

Existeixen 4 grups de residus admesos:

 

  • Classe 1: RUNES NETES SELECCIONADES A ORÍGEN
  • Classe 2: RUNES SEMIBRUTES PENDENTS D’UN TRIATGE NORMAL
  • Classe 3: RUNES BRUTES PENDENTS D’UN TRIATGE INTENS
  • Classe 4: RUNES DESTINADES A ABOCADOR SENSE POSSIBLITAT DE RECICLATGE